Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

EG 2018 INFORMACJE

INFORMACJE dla zdających:

Uczniowie zgłaszają się na egzamin o godz. 8.00

Okrycia wierzchnie, torebki itp. pozostawiają w szatni.

O godz. 8.20 i 10.20 uczniowie wchodzą na salę egzaminacyjną i zajmują wylosowane miejsce.

Egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00 i 11.00, po tym czasie spóźnieni uczniowie nie będą wpuszczani na salę.

Do sali uczniowie wnoszą pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, dodatkowo w przypadku części drugiej egzaminu z zakresu matematyki – linijkę.
Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.

Nie wolno wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystać z takich urządzeń w tej sali.

Obowiązuje strój galowy, każdy uczeń posiada ważną legitymację lub inny dokument tożsamości.

Dodatkowe informacje na temat przebiegu egzaminu w danej sali przekaże przewodniczący Zespołu Nadzorującego.

 

INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

2. TERMIN GŁÓWNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018

a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza –19 kwietnia 2018r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018r. (piątek)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

3. TERMIN DODATKOWY 4, 5, 6 czerwca 2018r.
Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym ALBO
b. przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub któremu przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

4. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.

5. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
a. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
b. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii
c. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

6. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

7. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:
a. języka polskiego – trwa 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

b. historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut. (lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

8. Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:
a. matematyki – trwa 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

b. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut. (lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

9. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego:
a. na poziomie podstawowym – trwa 60 minut (lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

b. na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut (lub nie więcej niż 90 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

PRZEPROWADZANIE KAŻDEGO ZAKRESU CZĘŚCI PIERWSZEJ I CZĘŚCI DRUGIEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

8.20, 10.20 – uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej wg kolejności na liście, losują i zajmują miejsce.
Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:
a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu gimnazjalnego
b. o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)
c. o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy
d. o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

9.00, 11.00 – rozdanie arkuszy egzaminacyjnych

Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:
a. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,
b. kodowanie arkuszy
c. ZN sprawdza poprawność kodowania
d. zapisanie na tablicy czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem,

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie nagrania z płyty CD.
Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący ZN, ale zdający kończy pracę z zestawem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.

Podczas pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej.
Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej)

e. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem może opuścić salę egzaminacyjną wg ustalonych procedur (podanych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego)

f. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący ZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

g. po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący ZN:
- informuje o zakończeniu pracy
- wyznacza dodatkowe 5 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi
- po zebraniu arkuszy uczniowie opuszczają salę egzaminacyjną

 

1. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

3. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.

4. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na stronie internetowej:
www.cke.edu.pl
www.oke.wroc.pl
w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu dostępne są:
a. Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012
b. przykładowe arkusze egzaminacyjne
c. arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2017
d. sprawozdania z przebiegu egzaminu gimnazjalnego w poprzednich latach.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termin przekazania wyników – do 15 czerwca 2018 r.

Zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu - 22 czerwca 2018 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Szczegóły rozdział 7.5 str.50 w

INFORMACJA
O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

www.oke.wroc.pl