Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

.

W roku szkolnym 2017/ 2018 funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

pełni p. Maciej Pawlinow.

 

Jeżeli uważasz, że w szkole zostało naruszone Twoje Prawo - Prawo Ucznia
przyjdź!

 

 

Tolerancja - prace plastyczne młodzieży

2

Zapraszamy do GALERII:

Nasze prace - Rzecznik Praw Ucznia

Nasze prace plastyczne na temat działania Rzecznika Praw Ucznia w roku szkolnym 2012/2013
GALERIA:

Nasze działania - 2013-2014

Nasze działania - 2013-2014
rok szkolny 2013-14

ww

Kim jest Rzecznik Praw Ucznia?

Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel wybrany przez społeczność uczniowską w drodze tajnego głosowania. Jego podstawowym zadaniem jest stanie na straży przestrzegania praw uczniów i reprezentowaniu ich interesów przed Radą Pedagogiczną czy dyrekcją szkoły, informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia oraz podejmowanie interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych. Rzecznik Praw Ucznia podejmuje przede wszystkim działania na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju i poszanowania ich godności, inicjuje działania na rzecz upowszechnienia praw dziecka i ucznia. Stoi na straży praw ucznia określonych w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka, Statucie Gimnazjum Nr2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jaworze,  a w szczególności:

§ prawa do rzetelnej informacji,
§ prawa do bezpiecznej nauki,
§ prawa do życia bez przemocy i poniżania,
§ prawa do wypowiedzi,
§ prawa do stowarzyszenia,
§ prawa do swobody myśli, sumienia, religii.

 

Masz swoje prawa ! Powinieneś je znać !

 Pamiętaj jednak, że oprócz praw masz też obowiązki .

 Bądź ich świadom ! Zawarte są one w Statucie  Szkoły.

 Nie zapominaj, że prawa mają też inni, nie tylko Ty.

 Ze swoimi problemami możesz zawsze zwrócić się do wychowawcy, ja również  służę pomocą !

                                               Rzecznik Praw UczniaAlina Osowska.

                                               ( dyżur – czwartek 7:30   sala 30)

 

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych:

Uczeń – uczeń

- Zapoznanie się przez Rzecznika z opiniami stron konfliktu.

- Podjęcie mediacji ze stronami konfliktu.

 - Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy jeżeli wymaga

    Tego sytuacja , uzyskanie od innych organów szkoły ustnych bądź pisemnych

     w przedmiotowej sprawie w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia sporu.

- Na wniosek Rzecznika ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu    

    podejmuje Dyrektor Szkoły.

Uczeń – nauczyciel

- Zapoznanie się Rzecznika z opiniami stron konfliktu.

 - Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy .

- Na wniosek Rzecznika ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu    

    podejmuje Dyrektor Szkoły.